Feeds:
Bài viết
Bình luận

About: Iri kobayashi

Trang web
https://iri134.wordpress.com
Chi tiết
Hoa nở hoa tàn .. Nguyệt hoàn nguyệt khuyết Duyên khởi duyên diệt Vạn vật hư vô ..

Posts by Iri kobayashi: